ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ปี 2 (พร้อมแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล)
          ดาวโหลด  ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Scien
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

    1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 
    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
    3
. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย